Zapraszamy do świetlicy

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo opiekuńczej działalności szkoły.

Cele i zadania świetlicy to:

 • Organizacja racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych.
 • Wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru jak: empatia, odpowiedzialność, szacunek dla innych, prawdomówność, pracowitość i sprawiedliwość.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania.
 • Rozwijanie twórczej aktywności dzieci.
 • Rozwijanie aktywności fizycznej.

Do świetlicy uczęszczają dzieci głównie z klas 0-III. Opieka nauczycieli świetlicy objęte są również dzieci, które czekają na zajęcia pozalekcyjne, nie uczęszczają na religię lub nie idą na basen.

W świetlicy obowiązuje plan wychowawczy opracowany na początku roku szkolnego. Plan ten jest ściśle skorelowany z planem wychowawczym szkoły i uwzględnia święta szkolne, narodowe i religijne.

Nauczyciele pracujący w świetlicy kierują się w swojej pracy dobrem dziecka i troska o jego rozwój. Czuwają nad budowaniem dobrych relacji między dziećmi oraz miedzy dziećmi a dorosłymi. Codziennie organizują ruch dzieci na świeżym powietrzu w bliskim kontakcie z przyrodą .Proponują szeroką gamę zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Organizują zabawy, konkursy i uroczystości. W spawach wychowawczy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole. Trzon zespołu pedagogicznego stanowi 5 wychowawców. Łączy ich zamiłowanie do pracy z dziećmi, poczucie obowiązku, odpowiedzialności, chęć dzielenia się własnymi zainteresowaniami i pasjami, ustawiczne rozwijanie umiejętności oraz dążenie do samodoskonalenia.

Przyjazna atmosfera w świetlicy i oferta programowa sprawia, że niejednokrotnie dzieci niechętnie wychodzą do domu, prosząc rodziców o późniejszy odbiór.

Plan pracy świetlicy jest ściśle skorelowany z ramowym planem szkoły na dany rok szkolny. Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin. Obowiązuje również ramowy plan dnia, który uwzględnia posiłki, wyjścia na powietrze, zajęcia tematyczne, zabawy dowolne oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

 

Zajęcia dodatkowe na świetlicy  do pobrania tutaj!

Regulamin Świetlicy do pobrania tutaj!

Karta zgłoszenia do świetlicy do pobrania tutaj!

 

 • 12204640_10203873699961936_1604548865_n
 • 12208204_10203873700641953_742019975_n
 • 20151016_123032
 • 20151103_101332
 • 20151103_101400
 • 20151103_101408
 • 20151103_113732
 • 20151103_113808
 • 20151103_113819
 • 20151103_113842
 • 20151103_141527
 • 20151103_141530
 • 20151103_141550
 • 20151103_141600
 • dyplomWOSP
Avatar

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
ul. Fontany 1
01-835 Warszawa
Telefon: 22 834 65 68
Fax: 22 834 85 35
E-mail: sekretariat@spnr214.pl